Forsæt til indhold

Landsapotek

 

1. Lovgrundlag

Landsapoteket, Lægemiddelfunktionen og Lægemiddelkomiteen agerer inden for en række lovgivninger som vedrører lægemidler:

 • Landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler
 • Landstingsforordning nr. 6 af 1. juni 2006 om ændring af landstingsforordning om lægemidler (Hjemmel til at Lægemiddelkomiteen løbende kan godkende lægemidler)
 • Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 14. november 2005 om Lægemiddelkomiteen
 • Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 14. november 2005 om rekvirering og håndtering af lægemidler
 • Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 14. november 2005 om indberetning af oplysninger om forbrug af liste A lægemidler
 • Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 14. november 2005 om medicinkort og recepter

Tilsammen udgør dette lovgrundlaget for Landsapotekets, Lægemiddelfunktionens og Lægemiddelkomiteen lovbundne funktion og arbejdsopgaver.

Landsapotekeren har som leder af Landsapoteket det overordnede ansvar for, at Landsapoteket opfylder sine lovbundne forpligtigelser.

2. Organisering af Landsapoteket

Landsapoteket er fysisk placeret i Nuuk på Dronning Ingrids Hospital og ledes af Landsapotekeren, som referer til Sundhedsledelsen. Der er på nuværende tidspunkt 9 ansatte på Landsapoteket. Medarbejdernes faglige baggrund er farmaceuter og farmakonomer. Derudover er der ansat en timelønnet kontorassistent til at varetage administrative opgaver.

Landsapoteket har en landsdækkende funktion i forhold til det faglige og kvalitetsmæssige opgavefelt. Er bl.a. ansvarlig for at sikre en pålidelig lægemiddelforsyning til hele landet, at indkøbe og distribuere særligt omkostningstunge lægemidler samt rådgive områder og regioner i lægemiddelrelaterede spørgsmål. Lægemidler må kun indføres i Grønland via Landsapoteket. Men kan via Forordning om lægemidler uddelegeres til andre af Sundhedsvæsenets enheder

Landsapoteket er ansvarlig for lagerstyring af lægemidler på Dronning Ingrids Hospital i tæt dialog og samarbejde med de kliniske områder. Landsapoteket har løbende dialog med Medicinsk og Kirurgisk Område samt Operation & Intensiv Område omkring indlagte patienters medicinforbrug, således, at de er på forkant med et øget forbrug af specifikke præparater. For akutte henvendelser i weekenden har farmaceuterne en vagtordning. På hverdage finde ingen vagtordning men via skadestuen kan farmakonomerne kontaktes ved akut behov.

Landsapoteket rummer Lægemiddelfunktionen, Lægemiddelkomiteen og Apoteket i Nuuk:

 

Apotek Smartart

2.1 Lægemiddelkomiteen

Landsapotekets varetager sekretariatsbetjening af Lægemiddelkomiteen. Cheflægen er formand for Lægemiddelkomiteen, som derudover består af 7 – 10 medlemmer. Landsapotekeren er næstformand. Lægemiddelkomiteen mødes som udgangspunkt 4 gange årligt. 

Lægemiddelkomiteens funktioner fremgår af Landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler:

 • At yde rådgivning til Grønlands Selvstyre i lægemiddelrelaterede spørgsmål
 • At fastsætte et basissortiment af lægemidler i landet og offentliggøre denne i form af en rekommandationsbog i elektronisk og skriftlig form
 • At fastsætte hvilke håndkøbspræparater, som skal være tilgængelige i butikker
 • At forenkle lægemiddelsortimentet og rationalisere medicinforbruget under hensyntagen til terapeutisk effektivitet, økonomi, sikkerhed samt terapitraditioner
 • At sikre forudsætningerne for en rationel farmakoterapi, herunder en sikker og omkostningsbevidst håndtering og anvendelse af lægemidler
 • At følge lægemiddelforbruget og sygdomsudviklingen i landet
 • At medvirke til en kvalitetssikring af håndtering og ordinering af medicin
 • Lægemiddelkomiteen kan rette forslag og henvendelser vedrørende håndtering, anvendelse og forbrug af lægemidler til Selvstyret

Lægemiddelkomiteen vælger basissortimentet ud fra en vægtning af disse kriterier:

 • Kvalitet og effekt
 • Færrest mulige skift
 • Økonomi
 • Genkendelige navne og brugervenlighed
 • Lang holdbarhed

2.2 Lægemiddelfunktionen

Landsapoteket varetager opgaverne i lægemiddelfunktionen som inkluderer:

 • Tilsyn af lægemiddelforsyningen i hele landet og rådgivning herom
 • Tilsyn med håndkøbsbutikker herunder godkendelse af indlægssedler i håndkøbslægemidler og rådgivning af lægemiddelkomiteen m.h.t. håndkøbsudvalget
 • Udarbejde og opdatere en liste over lovlige lægemidler til offentlig brug
 • Sagsbehandle henvendelser vedrørende import af lægemiddel/toldsager
 • Sagsbehandle anmodninger om brug af lægemidler uden for basissortiment
 • Årlig opdatering af basissortiment efter anvisning fra Lægemiddelkomiteen
 • Årlig opdatering af akutsortiment
 • Godkende og bemyndigelse af lægemiddelansvarlige på de enkelte institutioner med henblik på rekvirering af lægemidler
 • Udarbejdelse af vejledninger, instrukser og andet materiale med det mål at ensrette og udvikle lægemiddelfaglig behandling
 • Udarbejde og opdatere vejledninger vedr. håndtering, brug og kassering af lægemidler
 • Følge udviklingen på lægemiddelområdet og udarbejde statistikker, der illustrerer landets lægemiddelforbrug.

2.3 Apotek, Nuuk

Landsapoteket varetager den daglige drift af apoteket i Nuuk på Dronning Ingrids Hospital. Apoteket i Nuuk servicerer borgere i Nuuk og ambulante patienter fra Kysten.  Henvendelser fra borgere sker i apotekets åbningstid mandag – fredag kl. 10:00-15:30, samt torsdag fra 10:00-17:00. Dagligt ekspederes ca. 260 borgere.

3. Landsapotekets opgaver

3.1 Daglige/ugentlige driftsopgaver

 • Ekspedition af kunders recept.
 • Opkald fra borgere med spørgsmål som eksempelvis status på recepter
 • Opkald fra SHV´s personale i Nuuk
 • Daglig håndtering af henvendelser via mail, både fra borgere og sundhedsfaglige personer
 • Afhentning af akut medicin til afdeling, sundhedsfaglig problemstillinger mm.
 • Ugentlige indkøb af vare og lægemidler samt modtagelsen af disse
 • Pakning af dosisæsker til ca. 12-15 Nuuk borger
 • Efter henvendelse fra borgerne i bygderne Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit, som er beliggende i Region Sermersooq, ekspederes recepter, pakning og forsendelsen af medicinen ugentlig
 • Ugentlig ekspedering af borgers recepter til handicap- og ældrehjemmene, samt Kriminal forsorgen i Nuuk efter bestilling fra lægemiddelansvarlig på institutionen
 • Top up service på følgende afdelinger på DIH, som blandt andet inkludere, gennemgå deres medicinrum, bestiller ny medicin og kassering af medicin med overskreden udløbsdato
  • 1 gang ugentlig: Gyn. Obst. (K3)
  • 2 gange ugentlig: Operations afdeling, Anæstesi, Opvågningen
  • 3 gange ugentlig: Intensiv, Skadestuen, M1+2, K2
 • Håndtering af bestilling samt pakning af lægemidler fra de resterende afdelinger to gange om ugen
 • Salg af rejsevacciner, samt lægemidler til dyr (efter recept fra dyrlæge)

3.2 Landsdækkende opgaver

 • Indkøb og distribuering af centralt betalte lægemidler
 • Indkøb og distribuering af vaccineprogram til hele landet
 • Halvårlig bestilling af lægemidler til alle sundhedscentre
 • 2 årlige besøg på Sundhedscentrene, hvor medicindepotet gennemgås
 • Sende lægemidler til regionssygehusene/sundhedscenter i akutte situationer, hvor de er løbet tør for nødvendige lægemidler.
 • Ekspedition af kystpakker til øjenlæger-, Anæstesi-, OP- og koloskopiture
 • Bestille, pakke og forsende skibsmedicin til trawlere og turistoperatører
 • Bestille og forsende lægemidler til forskerhold, mineselskaber m.v., idet de ikke må indføre lægemidler til Grønland
 • Fakturere og godkende regninger for indkøbte lægemidler
 • Fakturere og godkende regninger for solgte lægemidler (skibskister, medicinkister, regionssygehuse, sundhedscenter)
 • Sikre tilgængelige lægemidler til pandemi-beredskabet i samarbejde Landslæge
 • Udarbejde og opdatere vejledninger vedr. håndtering, brug og kassering af lægemidler
 • Vedligeholde og opdatere medicinmodulet i den elektroniske patientjournal Cosmic
 • Introduktion af nye læger til lægemidler i Grønland på DIS

3.3 Diverse opgaver

 • Afsendelse af ordre på lægemidler, samt modtagelsen af disse
 • Hjælpe til indkøb af fertilitetslægemidler efter recept.
 • Lagerstyring som inkludere:
 • Månedlige opgaver inkludere morfikaoptælling og udløbskontrol
 • Halvårlig opgave inkludere fuldt lageroptælling
 • Gennemgå sortiment af lægemidler i forhold til forbruget
 • Opfyldning af hjertestopbakker efter anmodning
 • Kasseregnskab for salg af vacciner og lægemidler i skranken
 • Vejledning af farmaceutstuderende med udstationering på Landsapoteket i 6 måneders ophold og/eller udstationering af farmaceutstuderende på 14 dage varighed.
 • Vejledning af farmakonomelever med udstationering på 14 dage varighed.
 • Undervisning af sygeplejestuderende på

4. Generelt vedr. opgaver i Landsapoteket 

4.1 Samarbejde med Region Hovedstaden

Det Grønlandske Sundhedsvæsen har siden 50érne samarbejdet med det nuværende Sygehusapoteket i Region Hovedstaden i Herlev omkring indkøb af lægemidler. Lægemidlerne indkøbes igennem regionernes fælles lægemiddelindkøb Amgros. 

4.2 Styringsmodel for indkøb af lægemidler i Grønland

Samarbejdet med Sygehusapoteket i Region Hovedstaden, og inspirationen fra de danske sygehusapoteker, har skabt rutiner og metoder til at fastholde et rationelt og økonomisk velovervejet lægemiddelforbrug. Rationel brug af lægemidler bygger på tanken om et ensartet og konsistent lægemiddelforbrug, hvilket giver større sikkerhed og kvalitet i lægemiddelhåndtering og patientbehandling. Dette er særligt vigtigt i et sundhedsvæsen præget af skiftende sundhedsfagligt personale.

Det fastlagte basissortiment (rekommandationer) udgør det udvalg af lægemidler, der kan ordineres og anvendes i Grønland. Basissortimentet fastsættes af Lægemiddelkomiteen. Lægemiddelkomiteen har en central rolle i at fastholde styringsmodellen og alle anmodninger om lægemidler uden for basissortimentet behandles af Lægemiddelkomiteen.

4.3 Sortiment

Sundhedsvæsenets basissortiment af lægemidler består i 2022/23 af 633 varenumre. På regionssygehuse og sundhedscentre er basissortimentet med få ekstra lægemidler til rådighed, på baggrund af stedets sundhedsfaglig personalet og dens opgaver.

Et større antal særlige lægemidler kan ordinere for specialerne på Landshospitalet, der behandler f.eks. HIV, kræft, tuberkulose, psykiatriske lidelser, operationsstuer etc. Derved lagerføres ca. 1350 varenumre på Landsapoteket. Omkring 350 borgere i landet har fået særlig tilladelse af brug af lægemiddel udenfor basissortiment efter godkendelse af lægemiddelfunktionen.

4.4. Økonomi

Landsapotekets årlige budget er ca. 49 mio. kr. hvoraf ca. 40 mio. kr. går til lægemidler. Det samlede budget dækker alle personaleomkostninger, indkøb og vedligehold af udstyr, indkøb og fragt af lægemidler til Dronning Ingrids Hospital og Dronning Ingrids Sundhedscenter m.v.

Det samlede lægemiddelindkøb for hele Grønland har de seneste år været ca. 65 mio. kr.

Regionerne indkøber således samlet lægemidler for ca. 25 mio. kr.

4.5 Udvikling og optimering

Udarbejdelse samt opdatering af instrukser til Landsapotekets driftsopgaver.

Sparringsmøder med lægemiddelansvarlige i Grønland

Årlige tilsyn/besøg på Regionssygehuse efter behov

IMG 5590
Luk (Esc)